ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 7

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ކޮން އަހަރަކު އަދި ކޮން ދުވަހަކު؟

ޖަވާބު ފޮނުއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ

Rate this post