ޚަބަރު ފީތާ

އަނެއްކާވެސް ”ހެކްޑް“!

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންެގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް https://www.facebook.com/PeaceFoundation.mv ހެކް ކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ދީނީ އެހެން ޕޭޖެއް ހެކް ކޮށްފައެވެ.

ޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

https://www.facebook.com/SheikhAdamShameem/ ހެކް ކޮށްފައިވަނީ މިީގެ 2 ގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ.

”ސީސީއީ އެފް އެކްސް ފޯ“ ލިޔެފައިވާ ފޮޓޯ އެއް މި ހެކަރުން ދަނީ ހެކްކުރާ ކޮންމެ ޕޭޖެއްގެ ކަވަރ ގައި ޖަހަމުންނެވެ.

ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިފަދަ ޕޭޖް ތަށް ހެކް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާއިރު ނުދަންނަ މީހުން ފޮނުވާ ފައިލް ތަކާއި ލިންކްތަށް ނުހުޅުވާށެވެ.

Rate this post