އަސްލަމާއި ސަލީމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުންނުދޭން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު، އަސްލަމާއި ސަލީމް މަގާމުން ވަކިކުރަން 23 މެންބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ހުށަހެޅީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ވެސް އަސްލަމާއި ސަލީމަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް، މިއަދު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމައިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ އެކަން މިޑިޔާއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން އަސްލަމާއި ސަލީމް ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމްޑީޕީގައެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުށަހެޅި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން ނިންމައި ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިލަން އަސްލަމް ނިންމެވީ ކަނޑައެޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ނަގަން ނިންމި ސަބަބެއް މިހާތަނަށް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.