ރޯދަމަސް ނިމިގެން 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް ނިމިގެން 10 ދުވަސް ފަހުން ބޭއްވުމަށް އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރި ވަގުތީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ރޯދަ މަސް ނިމި، 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިޚާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ، މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދަމަހާ ދިމާވާތީ އެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އީސީން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މާޗު މަހުގެ 17 އެވެ. އެ ދުވަސް ދިމާވަނީ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއަށެވެ.

އިޝްތިހާރު

އީސީން ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބު ރޯދަމަހާ ދިމާވަނީ ގާނޫނު ބުނާ މުއްދަތުގައި އެކަން ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށާއި، އެ ތާރީހު ބަދަލުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ރޯދަމަސް ފަހުންވެސް އިންތިހާބު ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.