ޑރ.ވަޙީދު ޕީޕީއެމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އެޕާޓިން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން އިސްތިއުފާދެއްވިކަން ޑރ.ވަޙީދު ހާމަކުރެއްވީ ޓްވިޓާގައި އިނގިރޭސިބަހުން ދެންމެ ޢާންމުކުރެއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މީގެ ދިހަ އަހަރުގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްއާ އެ މަނިކުފާނު ގުޅިވަޑައިގަތީ ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް، ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ހާސިލުވި އިރު، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދާއި ޑިމޮކްރަސީ ހަރަދަނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފާގަތިކަން އިތުރު ކުރަން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު

ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއާއި އިލްމު ބޭނުންކުރެވޭނެ ހަމަޖެހޭ، ނަޒާހަތްތެރި އަދި ތެދުވެރި ޖާގައެއް މި ވަގުތަށް މުހިންމުކަމަށް، ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމަށް ޑރ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ވަހީދު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ދިވެހިންގެ ކުރިއެރުމާއި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު އަދި އިޖުތިމާއީ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށެވެ.

ރައީސް ވަހީދު ޕީޕީއެމުން މި ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ރޭހުން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޑރ ވަހީދުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށްވެސް ހުށަހެޅުނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.