ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލީ އިލްޔާސް އެކަނި

މިރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައަޅަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު އެކަނި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި އިލްޔާސް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ މިއަދެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން އެންމެ މީހަކު ކުރިމަތިލީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއަށް ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހެއެވެ.

އަދި މެންބަރުންގެ 10 ޕަސެންޓު ވޯޓު އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަސާސީ ގަވައިދުގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.