ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓު ތަކުން އުފެދޭ ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތައް ހިމެނޭ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓު ތަކުން އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް ޑީސީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވަނީ 17 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް-2ގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ 7000ގެ 16 ޓަވަރުން ފުލެޓު ލލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފުލެޓުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފުލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެނދާ ފަރާތްތަކުގެ ގޭބިސީން އުފެދޭ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް ފެށެންދެން ކުނި އުކާލުމަށްޓަކައި 6 ސަރަހައްދެްގައި ކުނިވަށި ބެހެއްޓިފައިވާނެކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

 

އަދި މި އިޢުލާނާ އެއްކޮށް ކުނިވަށި ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދު އެނގޭނެހެން ކުރެހުން ވެސް ވާނީ އިޢުލާނާ އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށަފައި ކަމަށެވެ.

hiya kuni

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.