ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ އިތުރު ބަޔަކު ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) އާ އިތުރު ބަޔަކު ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓިއާ ދެން ގުޅިފައިވަނީ އެމްޑީއޭގެ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަޒީރާ އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފިޝާވިން އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

Fishavin

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އާ ވަކިވެ، އެހެން ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހެދުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހަކުން ކަމަށެވެ.

މިރޭ ޕީޕީއެމް އާ ގުޅުނު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (މުހަންމާ) އާއި ފިޝާވިން އަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ހަރަކާތްރެރިވެފައިވާ ދެ ބޭފުޅުން ނެވެ.

“މަވެސް ޕީޕީއެމް” ގެ ދަށުން މި ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޕީޕީއެމް އާ މިރޭ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

nazeera

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.