ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަމަލުތައް ހުރީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ލީޑަރޝިޕަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން: ހަސަން ލަތީފް

ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަމަލުތައް ހުރީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ލީޑަރޝިޕަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ “ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި އެމްޑީޕީގައި އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް” މި ނަމުގައި ކްލަބް ހައުސްގައި ހިނގަމުން ދިޔަ މަޝްވަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިސްވެ އޮވެ ސަރުކާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަމަލުތައް ހުރީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް މިހާރު ފާހަގަވާ އިރު ވެސް އެއިން މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު ހިންގި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. MDP verikamah genaee chartun beyrun kakan kuraakah noon. Nasheed dhevihifaafa hunnanee chartun beyrun kankan kuran. Natheeja akee MDP membarunge ethah qrubaanee akaaeku verikan libey irah verikan nuhifehettun.

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.