ބީއެމްއެލް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ މުޢާމަލާތައް ހިންގޭ ލިމިޓު ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ މުޢާމަލާތައް ހިންގޭ ލިމިޓު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު މި ގެނައި ބަދަލާއެކު، ކޮންމެ މަހަކު 500 ޑޮލަރުގެ މުޢާމަލާތް މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންނަމަވެސް ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ މިހާރުވެސް ދީފައިވާ 250 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮަލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 3000 ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ކާޑަކުން، މަހަކަށް 750 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކާޑަށް ވަގުތީ ލިމިޓް ދެމުންދާއިރު، ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް އެދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ބޭންކުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓު މަހަކު 200 ޑޮލަރަށް ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުވާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އެ ބޭންކުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.

https://www.bankofmaldives.com.mv/storage/file/310/3323/faq-change-to-limits-on-bml-credit-cards-for-foreign-transactions-dv.pdf

https://www.bankofmaldives.com.mv/articles/451/changes-to-the-limits-on-bml-credit-cards-for-foreign-transactions

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.