ދަރަވަންދޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ ފެށުން އަންނަމަހަށް ފަސްކޮށްފި

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާއިން މި މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ދަރަވަންދޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގައި އަންނަމަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެޗްޕީއޭ ގެ އިޢުލާނުގައި ވަނީ ޢީދު ބަންދާއި ޗުއްޓީގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފިއެސްޓާ ފެށުމަށް މިހާރުނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކުން، ޓީމު ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ، އޯގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

“ދަރަވަންދޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2021” ފެށުމަށް ކުރިންހަމަޖެހިފައި އޮތީ މި ޖުލައި މަހު 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

ހަމައެކަނި ދަރަވަންދޫގެ ޓީމުތަކަށް މި ފިއެސްޓާގައި ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ވަކި ޓީމެއް ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓީމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަސްމީ ގަޑީގައި ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތަކީ ދެ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް، މިއަހަރު ބާއްވާނީ ފިއެސްޓާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

Dharavandhoo 3

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.