ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޓިއުނީޝިއާއަށް ސިއްހީި އަދި އެހެެނިހެން ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޓިއުނީޝިއާއަށް ސިއްހީި އަދި އެހެެނިހެން ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ބުނީ މި ސާމާނު ޓިއުނީޝިއާއަށް ގެންދިޔައީ ސައުދީ އެއަރލައިން ގައި ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއީ ޓިއުނީޝިއާގައި ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވި ސިއްހީ ސާމާނާއި ޓިއުނީޝިއާގައި ޢިމާރާތްކުރާ ސަލްމާން މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން މި ސާމާނު ގެންގޮސްފައިވަނީ ރިޔާދުގައި އޮންނަ ކިންގ ޚާލިދު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ޓިއުނީޝިއާ އެއަރޕޯޓަށް ކަމަށާއި މި ސާމާނު ގެންގޮސްފައިވަނީ ސައުދީ އެއަރލައިންގެ ދެ ބޯޓުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

Saudi 1

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.