ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޟިރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިކަމާއިގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާ ދިނުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު އަނެއްކާވެސް އެމަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޟިރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މިވަނީ ނުހައްގުން ހަމަ މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކޮށް، ޖަލުގެ ހުކުމެއް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

ހީނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށް ހީނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

މީގެކުރިން އެތައް ފަހަރަކު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވެ އެވެ. އަދި ޕީޖީ އޮފީހަށް އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.