ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެއިން 2 ގައުމަކަށް އޮނަނަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން 2 ގައުމަކަށް އޮނަނަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެގޮތުން ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އިރު، އިންޑޮނޭޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އަައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ޖައުފަރު އީސާ އާދަމް އެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާ އިން ކަނޑައެޅި އޮނަރަރީ ކޮންސެލް ޖައުފަރަކީ ޖާހު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައުންޑަރު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ.

ހަންގޭރީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އޮނަރަރީ ކޮންސުލް، ޖަނާހު އަކީ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ ވަނީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) ގެ ޗެއަރމަން އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އެގައުމުތަކުގެ އޮނަރަރީ ކޮންސިލްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީ އެކަމުގެ ލިޔުން (އެގްޒެކެޓަރ) ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލުންނަކީ އެގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ، އެގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ނެވެ.