ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

2

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ލައިސަންސެއް ނެތި މަސްވެރިކަން ކުރީތީ, މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް 400,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މި ދިޔަ ޖޫން 20 ގައި ލ. އިސްދޫ މުލި ކައިރިން އެމްއެންޑީއެފް އިން މި ބޯޓު ހިފެހެއްޓީ ”ސީލައިން“ ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ މަސްދޯންޏެއް ދިން މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އެ ބޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އައި ބޯޓެއް ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ. އަދި އެ ބޯޓުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް އެދެން އޮންނަ ހުއްދައަށް އެދިފައި ނުވާކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މި ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތަކީ ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ކަމަށާއި ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. އަދި މިކަމުގައި ސްރީލަންކާ އެމްބަސީއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވާއިރު، އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން ނޫންނަމަ ބޯޓު ދޫކޮށްނުލާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި ވެރިފަރާތުން ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

2