ސޫދާންގެ 90 އިންސައްތަ ދަރަނި އައިއެމްއެފް އިން މައާފްކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ސޫދާންގެ 90 އިންސައްތަ ދަރަނި ޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން މައާފްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

އައިއެމްއެފް އިން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ އެގައުމުގެ އިންގިލާބީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެގައުމުން އަމަލު ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންނަމަވެސް ދަރަނި މައާފް ކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުތަކާއެކު ގަ އެވެ.

ސޫދާންގެ ދަރަނި މައާފްކޮށްދެނީ، އައިއެމްއެފް އިން ގެންގުޅޭ، HIPC އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ނެވެ.

ހިޕްކް އަކީ، ހެވިލީ އިންޑެބްޓެޑް ޕުއަރ ކަންޓްރީޒްގެ ނަމުގައި ބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ވަރަށް ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ދަރަނި މައާފް ކޮށްދިނުމަށް އައިއެމްއެފްއިން ގެންގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 38 ވަނައަށް ދަރަނި މައާފް ކޮށްދޭނެ ގައުމަކީ ސޫދާނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލުތައް: 2 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. އެވެދާނެ ޔޫއެއްން އަށް ދަރަނީގެ ބަދަލުގައި އެތާގެ ބިންނަގާގޮތަށް ކަމަށް

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.