ޚަބަރު ފީތާ

ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ކުރި ޚަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ކުރި ހަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ 21.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 8.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެއީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތުގައި ލިބުނު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހަފުތާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހޭދަ އުޅެނީ 12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ.

ބަޖެޓުން މި މުއްދަތުގައި ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރިކަރަންޓް ހޭދައިގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 9.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: