ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫރޯ 2020: ގަދަ 16 ބުރުގެ ޓީމުތަކާއި، މެޗުތައް ކުޅޭނެ ތާރީޚުތައް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫރޯ 2020 ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ރޭ ކުޅެ ނިމުނުއިރު، މިހާރުވަނީ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށްދާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެފައެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ފަށާނީ މިމަހުގެ 26 ވާ ހޮނިހުރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި މި ބަލާލަނީ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތަކާއި އެޓީމުތަކުގެ މެޗުތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށެވެ.

ގުރޫޕް އޭއިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް

1- އިޓަލީ

2- ވޭލްސް

3- ސްވިޒަލެންޑް

ގުރޫޕް ބީ އިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަހޯދި ޓީމުތައް

1- ބެލްޖިއަމް

2- ޑެންމާކް

ގުރޫޕް ސީއިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް

1- ނެދެލެންޑްސް

2- އޮސްޓްރިއާ

3- ޔޫކްރެއިން

ގުރޫޕް ޑީއިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް

1- އިންގްލެންޑް

2- ކްރޮއޭޝިއާ

3- ޗެކްރިޕަބްލިކް

ގުރޫޕް އީ އިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް

1- ސްވިޑެން

2- ސްޕެއިން

ގުރޫޕް އެފް އިން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް

1- ފްރާންސް

2- ޖާމަނީ

3- ޕޯޗުގަލް

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތަކާއި އެ މެޗުތައް ކުޅޭނެ ތާރީޚްތައް

26 ޖޫން (ހޮނިހިރު)
21:00 ވޭލްސް – ޑެންމާކު / އާމްސްޓާޑަމް އެރީނާ (ހޮލެންޑް)
00:00 އިޓަލީ – އޮސްޓްރިއާ / ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމް (އިންގްލެންޑް)

27 ޖޫން (އާދީއްތަ)
21:00 ނެދަލޭންޑްސް – ޗެކު ރިޕަބްލިކް / ޕުސްކާސް އެރީނާ (ހަންގޭރީ)
00:00 ބެލްޖިއަމް – ޕޯޗުގަލް / ލަ ކަޓޫޖާ ސްޓޭޑިއަމް (ސްޕެއިން)

28 ޖޫން (ހޯމަ)
21:00 ކްރޮއޭޝިއާ – ސްޕެއިން / ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމް (ޑެންމާކް)
00:00 ފްރާންސް – ސްވިޒަލޭންޑް / ނޭޝަނަލް އެރީނާ ބުކަރެސްޓް (ރޯމޭނިއާ)

29 ޖޫން (އަންގާރަ)
21:00 އިންގްލެންޑް – ޖަރުމަނު / ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމް (އިންގްލެންޑް)
00:00 ސްވިޑެން – ޔޫކްރެއިން / ހެމްޕްޑެން ޕާކު (ސްކޮޓްލެންޑް)

ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ފެށިގެންދާނީ މިމަހުގެ 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޑެންމާކް އަދި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުންނެވެ. މި މެޗު ފަށާނީ ރޭގަނޑު 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
8
%d bloggers like this: