ޚަބަރު ފީތާ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސުން މަހްރޫމް ކޮށްލުން..

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ޚާއްސަކޮށް ސިއްހީ މާހިރުން ރެޔާއިދުވާލު ވަރުބަލުކަމެއް ނެތި، ޚިދުމަތުގައި އަތުުކުރި އޮޅާލީ، އިތުރު ފައިސާއަކަށް ނުވަތަ ލިބޭނެ އިތުރު އާމްދަނީއަކަށް ބަރޯސާވެގެނެއް ނޫނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުން އުފާވި ޚަބަރެކެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ގޮސް ގާދޫކޮލުން ރާއްޖެ އެތެރެވި ހިސާބުން އެ ބިރުވެރި މާހަލުގައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގިނަބަޔަކު އިސް-ސަފަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް ފެށި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ގައިމީ ދިފާޢީ ބާރު ނުވަތަ އެމްއެންޑީއެފް އާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ޖާމިނުވީ ގައުމީ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނެވެ. ލިބޭނެ ފައިދާއަކަށް ޖީބަށް ވަންނާނެ ފައިސާއަކަށް ބަރޯސާވެގެނެއް ނޫނެވެ.

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އެކި ފަންތިއަށް ބަހާލައި އެލަވަންސް ލިބޭނޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުން އިގްތިސޯދީގޮތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި މިވާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވި އެވެ.

އެކަމަކު އެލަވަންސް ދޭން ފެށީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް އިވޭ އަޑަކީ ވަކި ބަޔަކަށް އެލަވަންސް ލިބިފައި އަނެއްބަޔަކަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. މިކަމުގައި އެންއީއޯސީ އަދި އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސްތަކުގައި އެކި ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ވެސް ދެނީ ގާތްތަޑަކަށް އެއްޖަވާބެކެވެ. އެލަވަންސް ދޭ ވާހަކަ އެވެ.

އާއެކެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ލިޔެ ކިޔުންތަކުން އެކަން އެގޮތަށް ދައްކަ އެެވެ.

ނަމަވެސް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރުތަކުން ބުނަނީ އެ އެލަވަންސް ލިބެނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އެޓޯލްނިއުސްއަށް މިފަހުން އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެލަވަންސް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ސުވާލެއް ކުރުމަށް އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތަކަށް ވީ ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެވެ.

އެހެންކަމުން އެޓޯލްނިއުސް އިން މިނިސްޓަރަށް މި ސުވާލު އަމާޒުކުރުމުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމު ވިދާޅުވި އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއީ އާއެކު އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި، އެންމެ އިސް-ސަފުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިނުގަތުމަކީ ހައިރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް ބައްލަވާނެކަމަށް ރައްޔިތުން އުއްމީދު ކުރެއެވެ. އެކަމަކުު ބެއްލެވުމަކީ “ހަމައެކަނި” ނަމަކަށް ނޫނެވެ. ހައްގު ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކޮށްދިނުމެވެ. މަހްރޫމު ކުރުމެއް ނޫނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

2 ޚިޔާލުތައް ގައި "ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސުން މަހްރޫމް ކޮށްލުން.."

  1. އަފްރާހްއަށް | ޖޫން 7, 2021 at 16:05 |

    އަފްރާހް އެވެ. ތިބުނާ އެލެވެންސްއެއް ނުލިބެނީ ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. 2020 އޮކްޓޯބަރ އިން ފެށިގެން ސިފައިންނަށްވެސް ފުލުހުންނަށްވެސް ތި އެލެވެންސެއް ނުދެއެވެ. ޕޮސިޓިވް މީހުން ކައިރީ ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް ފުލުހަކަށްވެސް އަދި ސިފައިންގެ މީހަކަށްވެސް ދީފައެއްނުވެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބައެއް ވޯޑްތަކުގައި ކޮވިޑްއަށް ޝައްކުވާ ކޭސްތައް ނަތީޖާ ލިބެންދެން ތިބި ކިއުބިކަލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހުންނަށްވެސް އެލެވެންސެއް 2020 ޖޫންއިން ފެށިގެން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހެކިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ތި އެލެވެންސެއް ލިބެނީ ދަރުބާރުގޭގައި މޭޒު ކައިރީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ސާންޕަލް ނަގަން އުޅޭ ދެތިން މީހަކަށެވެ.

  2. ކިބިގަސް | ޖޫން 7, 2021 at 18:43 |

    އަފްރާހު ނޫނީ ނޫޅޭ އެލަވަންސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ބުނާ ނޫސްވެރިއެއް،

Comments are closed.