ޚަބަރު ފީތާ

ކޮމަން ވެލްތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ކޮމަން ވެލްތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި އެވެ.

ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 20 އިން 21 އަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ހުރެ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްސަ މައުޟޫއަކީ ‘ ކޮމަންވެލްތު ރެސްޕޯންސް ޓު ކޮވިޑް-19: އެންޝުއަރިންގ އިކުއިޓަބަލް އެކްސެސް ޓު ވެކްސިންސް އެންޑް ބިލްޑިންގ ރެޒިލިއެންސް ފޯ ހެލްތު ސިސްޓަމްސް އެންޑް އެމަރޖެންސީސް’ އެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މިނިސްޓީރިއަލް ބްރޭކްއައުޓް ސެޝަންގައި “ޕެންޑެމިކް މެނޭޖްމަންޓް” އާއި ގުޅޭ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހެލްތު ޑރ. ޝާހު ޢަބްދުﷲ މާހިރު، ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި މި ސެޝަންގައި ޤައުމުތަކުން ޕެންޑެމިކް މެނޭޖްކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަމުންގެންދާގޮތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފަ އެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއި ހެލްތު ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ސިއްޙަތާއިބެހޭ ގޮތުން މުހިންމު ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްވަރާތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މިބައްދަލުވުން ނިމިގެންދާނީ މިބައްދަލުވުމުގެ މައުޟޫއާއިގުޅޭ ’މިނިސްޓީރިލް އައުޓްކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް‘ އެއް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޮމަންވެލްތު ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހެލްތު ޑރ. ޝާހު ޢަބްދުﷲ މާހިރުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު ސަފިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައީދު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ކޮމަން ވެލްތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.