ޚަބަރު ފީތާ

ދީން

ބޮޑު ޝިރުކުގެ ބައެއް މިސާލުތައް

މިއާޓިކަލްއަކީ 18 މެއި 2021 ގައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު އޭނާގެ ބްލޮގްގައި މިމަޢުޟޫއަށް ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްގެ ނަކަލެކެވެ. ޝިރުކު ބެހެނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދެބަޔަށްކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ….

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހިނގާ މަގުތަކަށްވެސް ޙައްޤުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންވޭ -ނަބަވީ އިރުޝާދު-

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޜުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މަގުމަތީގެ ޙައްޤުތަކަށެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގެ ޙައްޤުތަށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ މަގުބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލަުތަށް ބަހައްޓާގޮތަކުންކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބބުން މީހސްތަކުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި…