ޚަބަރު ފީތާ

ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް. ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޕާކިސްތާންގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލަންސީ އަބްދުﷲ ހުސައިން ހާރޫންއަށް ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މެސެޖުގައި، ޕާކިސްތާންގެ 71 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް، ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޕާކިސްތާނުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެއްވާ އެހީއަށް ހިތުގެއަޑިން ޝުކުރުދަންނަވައި، ކުރިމަގުގައިި އެކި ދާއިރާތަކުން ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނުގެ މެސެޖުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށާއި، މުސްތަޤްބަލުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ މެސެޖްގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Rate this post