އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމަށް ނިއުހިޔާ މޯލްޑިވްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމަށް ނިއުހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
އެ މަރުކަޒުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ، މަރާމާތުކުމަށް ހިންގާ މި މަޝްރޫޢުގެދަށުން އެތަނުގައި ޕޯޓިކޯ ހެދުމާއި އެމްބިއުލެންސްވޭ ޕޭވް ކުރުމާއި އެމަރުކަޒުގައި މިހާރު ކުރަންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މި މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދެވެ. ނިއުހިޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ސިޔާއު އެވެ.
50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކުރި މި މަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ އެއްމިލިއަން ސާޅީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.