މަރާމާތަށްފަހު ޗެންގްޑޫ ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން އަލުން ހުޅުވައިފި

ޗައިނާގެ ބައޮޖީ ޗެންގްޑޫ ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހުޅަނގު ޗައިނާގެ އަވަށުގައި އޮންނަ ޗެންގްޑޫ ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން މަރާމާތަށްފަހު އަލުން މި ހުޅުވީ 16 ދުވަހަަށް ފަހުއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޗައިނާ ރެއިލްވޭ ޒިއަން ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ހިންގާ މި ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރީ އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގެ ދަގަނޑުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން 75،000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައެެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި 1،100 މަސައްކަތްތެރިންނާއި 60 ރެސްކިއު ވެހިކަލް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.