ލ.ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 ގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

pic 20160117 relocation from laamu gaadhoo to laamu fonadhoo 01

ތަބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ލ.ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 ގޭގެ ސެކިއުރިޓިީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިއުލާން ކޮއްފިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކަައުންސިލުން ކޮއްފައިވާ މި އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ، މި 50 ގޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖުލައި  2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 19 ޖުލައި 2018 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް އިއުލާނުގައި އެދިފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންދާސީ ހިސާބާއެކު، ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާންގައި އަންގާފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމައްވެސް ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރަތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރި ކުރެވިފައިވާ ފާރާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް މި އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

އަދި ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްއ ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް އިއުލާން ގައި ބަޔާންކޮއްފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.