އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލްްް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްރައް ކަމަށްވާ ޓޯކަން ނަމްބަރު ދޫކުރުމާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ އާއި ސިއްޚީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިކުވައިދޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ، ވައިބަރ އަދި ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.
މި އެޕްތަކުގައިވާ އާސްކް އޭޑީކޭ އަށް މެސެޖުކުރުމުން އެމީހަަކު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ލިބޭނެއެވެ.
އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަ، ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ވަނީ ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރުތަކުންނާއި އެވަގުތަކު ބަލަމުންދާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.