ކެއްތެރިވުމަށް އެދި ހެޔޮ ނަސޭހަތްކޮޅެއް !

ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އަޚާ އެވެ! ތިބާގެ މައްޗަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިމްތިޙާނުތައް ކިތަންމެ ގިނަވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ތިބާގެ ޙަޔާތަކީ ކިތަންމެ ހިތްދަތި، ދަތި އުނދަގޫ ޙަޔާތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަދި ބިންގަޑު އައިސް ތިބާ ފިއްތާލައި ގޮސްހުސްވެދާނެ ކަމުގައި ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް އަދި ތިބާއަށް މި ދުނިޔެމަތީގައި މިލްކުވެފައިވާ އެންމެ އަގުހުރިއެތި ތިބާއަށް ގެއްލުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ތިބާ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން ނާއުއްމީދު ނުވާށެވެ. އަދި ﷲ ގެ އޯގާވަންތަކަމާއި އެއިލާހުގެ ދީލަތިވަންތަކަމުގެ މައްޗަށް އުއްމީދު ކަނޑައި ނުލާށެވެ.

ކެތްތެރިވުމުގެ މައްޗަށް ތިބާ ވަރުބަލިވެ ހިތްވަރު ދެރަވެދާނެކަމަށް ރައްކައުތެރިވެ ސަމާލުވުން ހުއްޓެވެ.
ފަހެ، ތިބާގެ ރައްބަކީ ތިބާ ހިތްއެދޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް އެސްފިޔަޖަހާނެހާ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް އެއެންމެހައި ކަންކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަ ފަރާތެއްކަމުގައި ދަންނަހުއްޓެވެ. ތިބާ އެކަންތައްތަކަށް އުއްމީދުކޮށް ލޮލުން އޮހޮރާ ކަރުނައަކީ ﷲ އަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތިބާގެ ނަފްސުގައިވާ އިޙްސާސުތައް ﷲ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަ އެވެ. ފަހެ، ތިބާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް އެ އިލާހުއަށް ނުކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެނަސް ދަންނަހުއްޓެވެ! ﷲ އަށް ދުޢާ ދަންނަވާ މީހާ އެގޮތުގައި އާދޭހާ އެކުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެންނެވުން ހުއްޓެވެ. ފަހެ، އެ އިލާހު ވަޙީބަސްފުޅުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ “އެބައިމީހުން ކެތްތެރިވިކަމަށްޓަކައި، މިއަދު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވީމެވެ. ކަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނީ، ހަމަ ނަޞީބު ވެރިންނެވެ.”

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.