މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

ޢާންމު ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ މި ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ ވިދާޅުވީ، މި ޓްރޭނިންގއަކީ އަޑުއެހުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް މަދުކޮށް، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކުރާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުކުރާކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށާއި، މިނިސްޓްރީގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ސައިން ލޭންގުއޭޖް ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގާފައިވާކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ގޮތުން، ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއެޖް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިނިސްޓްރީގެ 54 މުވައްޒަފުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 20 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މި ޓްރޭނިންގގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ 40 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން، ސްޓެލްކޯ، އޭޑީކޭ، ފެމިލީ ކޯޓު، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، އުރީދޫ އަދި ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ މި ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގ އަކީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.