އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ތިޖޫރީން ގެއްލިފައިވަނީ 500،000ރ އެވެ. އަދި ފުލުހުން ބުނީ އެސްޓީއޯއިން ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ވައްކަން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓު އެ އިދާރާއަށް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:50 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މިކަމުގައި އެސްޓީއޯގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.