ސޯޝަލް ވޯކަރސްއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެޏްގުއޭޖް ކޯހެއް ފަށައިފި

ސޯޝަލް ވޯކަރސްއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެޏްގިއޭޖް ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގައުި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ހިންގާ މި ކޯސް މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ އިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގައި 28 މުއައްޒަފަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިކޯސް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިނިސްޓްރީއަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ހުށަހެޅޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ޓްރެއިނިންގއެއް ހިމްގުމަކީ މިދާއިރާއަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މި ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންވެސް ބައިވެރކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.