ޚަބަރު ފީތާ

މައިން ބަފައިންގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 •  ﷲ ވޮޑިގެންވާ ތަނާއިމެދު ދަރީންނަށް އުނގަންނައިދިނުން.
 • ކަނާއަތުން ކެއުމަށް ދަރީންނަށް އިރުޝާދުދިނުން.
 • ހޫނު ކާބޯތަކެއްޗަށް ފުމެނުހެދުމަށް ދަސްކޮށްދިނުން.
 • އެއް އަހަރާ ދޮޅު އަހަރާއި ދެމެދު ކައިބޮއެ އުޅޭއިރު ބިސްމި ކިއުމަށް އިރުޝާދުދިނުން.
 • އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަށް ދަރީންނަށް އުނގަންނައިދިނުން.
 • ވުޟޫކުރާނޭ ގޮތް ދަރިފުޅަށް ދަސްކޮށްދިނުން.
 • ކަނާއަތުން ކެއުމާއި، ތިބާ އާއި ގާތުން ކެއުން.
 • ރަނގަޅު ކަންތަކަށް އާދަކުރުވައި، ޢުމުރުން ހަތް އަހަރު ވުމުން ނަމާދުކުރުމަށް ގޮވާލުން.
 • ޢުމުރުން ދިހަ އަހަރުވުމުން ދަރީން ނިދާ ތަންމަތި ވަކިކުރުން.
 • ރޯދަހިފުމަށް އާދަކުރުވުން.
 • ދަރިފުޅަށް ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އުނގަންނައިދިނުން.
 • ލުޤްމާނުގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ދެއްވި ނަޞޭޙަތުން ދަރިފުޅަށް ނަޞޭޙަތްދިނުން.
 • ގެއަށް ނުވަތަ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަހޯދުން.
 • ދީނުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވެ ތިބުމަށްޓަކައި ދަރިންނަށް އެކަންކަން އުނގަންނައިދިނުން.
 • ދަރީންނާއި ގުޅުން ހުންނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ކުދީންނަށް ބުނެދީ ބަޔާންކޮށްދިނުން.
 • ކުދީންގެ ހިތްތައް ﷲ އާއި ގުޅުވުން.
 • ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދިނުން.
 • އަޚްލާޤީ ގޮތުން ގޯސް ކުދިންނާއި އެކު އުޅުމަށް ކުދީން ދޫކޮށްނުލުން.
 • ހަވީރުގެ ވަގުތު ދަރިފުޅު ބޭރުގައި ނުބެހެއްޓުން.
 • އަބަދު ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލައި، އުނގެނުމަކީ ފޫހިކަމެއްކަމަށް ނުހެދުން.
 • ހެޔޮލަފާ މީހުންނާއި އެކު ދަރިފުޅު އުޅުވުން.
Rate this post