ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް

ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއްކަމުގައި جبريل عليه السلام މެދުވެރި ކުރައްވާ رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ބާވާލެއްވި ކީރިތި ﷲގެ ބަސްފުޅެވެ.

  • ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ސަތޭކަ ސާދަ ސޫރަތެވެ.
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ތިރީސް ފޮތެވެ.
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ތިންލައްކަ ވިހިހާސް ފަނަރަ އަކުރެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ دعاء އަކީ އަޅުގަނދުމެނީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރާ އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކިޔަވައި، ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޢަމަލު ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަދި މި ލިޔުން (އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ލިޔުން) ކިޔުއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދެމަކީ އަޅުގަނޑަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށާއި އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިނުމެވެ.

جزاك الله خيرا

صبغة الله أحمد

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލުތައް: 2 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. އަލަށް މި ފެނުންނީ ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ލިޔުމެއް… ވަރަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް ސިބުގަތުﷲ އަށް މިކަމުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދެން.
    އެޓޯލްނިއުސްއިން ތިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަން…

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.