ނަވާރަ ވަނަ ސާކް ސަމިޓު 4 ޤައުމަކުން ބޮއިޓްކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބާއްވާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ ސާކް ސަމިޓު 4 ޤައުމަކުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފިއެވެ.

އެ 4 ޤައުމަކީ އިންޑިއާ، އަފްޣާނިސްތާން، ބަންގުލަދޭޝް  އަދި ބޫޓާންއެވެ. އިންޑިއާ، އަފްޣާނިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝްއިން ސާކް ސަމިޓު ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ބޫޓާންގެ ރަސްގެފާނުގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރަޙައްދުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ވަބާ ބޮޑުވެފައިވާ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި ސާކު ސަމިޓްގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އެ ސަމިޓުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ބައިވެރިނުވުމަށް ނިންމީ، ސާކް ސަމިޓް ބާއްވާ ގައުމުކަމަށްވާ ޕާކިސްތާނުގައި ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ކަމަށްބުނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު

އިންޑިއާއިން ބޮއިކޮޓް ކުރީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ ޤައުމަކާއެކު ސަރަހައްދީ ގުޅުންތައް ބަދަހި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މި ހަތަރު ޤައުމުން 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖެ އާއި އަވަށްޓެރި ޝްރީލަންކާ އަދި ނޭޕާލުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.