ފުލުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކުރީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރު ހާޑު ޑިސްކުތައް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި: އެމްޕީ ވަޙީދު

ފުލުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކުރީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރު ހާޑު ޑިސްކުތައް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ހާޑު ޑިސްކުތައް ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މައްސަލައިގާ ވަޙީދުގެ ބަޔާނެއް ފުލުހުން މިރޭ ނަގާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އާމިނަތު ނާދިރާ އާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް ޢަލީމާއި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަރ ފާތިމަތު ޝަހީދާވެސް ވަނީ މީގެކުރިން ފުލުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

އަދި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިން ހިންގި ޢިމާރާތް ހ. ތެމާ އާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަލީމް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބަލައިފާސްކޮށްފައެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.