ރެހެންދި ސްކޫލު ނައިޓް މާކެޓަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު..

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ އިން ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވި ނައިޓް މާކެޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

މި މަހުގެ 3 ން 12 އަށް ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މި ނައިޓް މާކެޓުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވަނީ ވިއްކާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންކުޅޭ ސާމާނާއި ބަދިގޭ ސާމާނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އެކި ޢުމުރުފުރާއަށް ކަމުދާ އަންނައުނު ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޕީޓީއޭ އިން ބުނީ ފައިބެއަހަރު ބޭއްވި ނައިޓް މާކެޓަށް ދުވާލަކު ގާތްގަޑަކަށް 5000 މީހުން ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓަށް އެ ޢަދަދު ދެގުނައަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

” ކުރީ އަހަރު ވަނީ ދުވާލަކު 5000 މީހުން ގާތްގަޑަކަށް. އެކަމަކު މިއަހަރު އެއާ މުޅިން ޚިލާފަށް މީހުން ވަން. ހީވަނީ އެ ޢަދަދު ދެގުނައަށް އަރާނެ ކަމަށް ” ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ނައިޓް މާކެޓާއި ބެހޭގޮތުން ރެހެންދި ސްކޫލު ޕީޓީއޭގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރެހެންދި ސްކޫލުން މިއަހަރު ބޭއްވި މިފަދަ ދެވަނަ ނައިޓް މާކެޓެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.