ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް ނަޞްރު ހޯދޭނެ އޮންނަނީ އެންމެ ގޮތެއް: ޝެއިޚް ޝާފިޢު

ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް ނަޞްރު ހޯދޭނެ އޮންނަނީ އެންމެ ގޮތެއް ކަމަށާއި އެއީ އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރުން ކަމުގައި ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ޝެއިޚް ޝާފިޢު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔަހޫދީންނަކީ ދުވަހަކުވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ކަމޭހިތާ، ޤާނޫނަކަށް ބޯލަނބާ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަބިއްޔާ ﷺ
ގެ ޒަމާނުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ ޖިހާދުކުރައްވައިގެން ކަމުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޓެރަރިސްޓް އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނަށް ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން، ޔޫރަޕާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގެ މުސްލިމު ޢާއްމު ރައްޔިތުން ދަނީ، އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވައި ޖިހާދުކޮށް އިސްރާއީލް ނައްތާލުމަށް އެމީހުންގެ ދައުލަތްތަކަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.