ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އަލްޓްރާސައުންޑް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ނ. ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭނިންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެމަރުކަޒުގައި މި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ، މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެނެވެ. ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އެމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތަށް އަލަށް ތަޢާރަފުވެގެން ދިޔަ ޚިދުމަތެކެވެ.

ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަަރުކަޒުން މިޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުމަކީ ވެލިދޫގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވެސް ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައަކަށާއި ކުރިއެރުމަކަށް ވެގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.