ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ 4 ގަޑިއިރު

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ 4 ގަޑިއިރުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9 އިން މެންދުރުފަހު 1 އަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން މަސައްކަތު ވަގުތަށް ބަދަލު ގެންނައިރު، ގިނަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޒެ ވަގުތު އެހެން މަސްމަހާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުކުރެއެވެ.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.