ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެމަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މޯލްޑިވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

މީޑީއާތަކަށް އާންމު ކުރި މަޢުލޫމާތުގައި އެފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ، މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަންވޭގެ ސަބްގްރޭޑް އަދި ސަބްބޭސް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޓެކްސީވޭއަކާއި، އޭޕްރަންއަކާއި، ފަޔަރ ޕެޑް އަދި ފަޔަރ ރޯޑެއް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަޔަރ ބިލްޑިންގއެއް އިމާރާތް ކުރުމާއި، ޓާރމިނަލް ބިލްޑިންގ އެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

faresmaathoda 2

އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބިން ހިއްކާފައި ވަނީ ވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިންނެވެ. އެކުންފުނިން އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 2020 ގައެވެ.

އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ 10 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައެވެ. މިއީ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.