ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާއިފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީ 27 މާރިޗު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝީ ބިލްޑިންގގައެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްފާޟިލާ އާމިނަތި ޝާއިނާ ޢާބްދުﷲ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މެންބަރުންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަމުން ޝައިނާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުގައިވެސް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް (އެސްއޯއެމް)ގެ ކުދިންނަށް އެކި އެކި ގޮތްގުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނުކަމަށާއި، މި އަހަރު ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ އެސްއޯއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ގިނަ ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ތިބި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެސްއެމްގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަން ޝައިނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު

ސަރުކާރުންނާއި އެކި މުއްސަސާތަކުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ސްޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝައިނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެސްއޯއެމްގެ އެތްލީޓުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތާއި، ބެލެނިވެރިންގެ ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހުން ސާބަސްދެއްވަމުން އެބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަދި އެސްއޯއެމްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް މިކަމުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

shai

މި ޖަލްސާގައި އެސްއޯއެމް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ވަރަށް ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަމުން އެސްއޯއެމްގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނެޝަނަލް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފައިރޫޒާ އާދަމް ވިދާޅުވީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިކުދިންގެ ކުޅިވަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ތަކާއި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން، ކްލަބުތަކާވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރ ވެސް ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އެސްއޯއެމްގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްސާކޮށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޔުނިފައިޑް ރަންއަކާއި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމާއި ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެސްއޯއެމްއިން ހިންގާ ފުޓުބޯޅަ, އެތްލެޓިކްސް, ފެތުން އަދި ބެޑްމިންޓަންގެ އިތުރަށް، މުޅިން އަލަށް މިއަހަރު ބާސްކެޓް ބޯޅަ ތަޢާރަފްކޮށް ފަރިތަކުރުންތައް ރޯދަ ނިންމާފަ ފެށޭނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ޚަޒާންދާރު އަދި ފެމިލީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ. ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަމްދޫހާ ޢަލީ އަދި ފެމިލީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލިމްޔާވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް އެސްއޯއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްއަށް އެކި ކުޅިވަރު ދާއިރާތަކުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ އެމްބަސިޑަރސް ގެ އިތުރުން އެކި ގޮތް ގޮތުން އެސްއޯއެމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތައްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި ފުރުޞަތުތަށް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމާ އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަޠުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން 2019 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ. 

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި (2019) ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަތަރު މެޑަލް (1 ގޯލްޑް، 1 ސިލްވަރ އަދި 2 ބްރައުންޒް) ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.