ބޭސްފަރުވާއަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިންފި

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ރާއްޖެ ވަޑައިންފިއެވެ.

ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިންނެވީ ރޭގައެވެ. 3 ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހޭދަވި ވަގުތުގައި ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ހަވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ އަނބުރާ ނަންގަވައި، ޤައުމު ހިންގެވުމާއި އަލުން ހަވާލުވެވަޑައިންފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.