ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 3 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ގދ. ތިނަދޫއިން 3 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ 3 މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރާއެކު ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި އަދަދު ވަނީ 6 އަކަށް އަރާފައެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި މަރުވި އަދަދު ވަނީ 239 އަށް އަރާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖެއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ 77 މީހުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.