ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހާ ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް އަރައިފިއެވެ.

މިމީހާ ގެއްލުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުފައި ވަނީ މިއަދު 11:00 ގައެވެ. އަދި މިމީހާ ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑުން ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އިންޝާ ﷲ ލިބޭ ވަރަކުން ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.