ޚަބަރު ފީތާ

އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާނުލައި ސްޓެލްކޯގެ ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަކޮށްފި

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަނީ---ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާނުލައި ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.
އެކުންފުނިން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު، މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ، މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓުތައް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ރޭގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ހެނދުނު 7:00 އާއި 8:00 އާއި ދެމެދު ކަރަންޓު ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތައް ބުރުއެރުމެއްނެތި މިއަދުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ބުދަދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރައި، އަދި ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ލިފްޓުގައި މީހުން ތާށިވުން ފަދަ ހާދިސާތައް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ.


މިއަދުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް، ސިސްޓަމްތައް އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެކުންފުނިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަންކަމުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން ލިބެމުންއަންނަ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: