މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހ. ކަވަލް ކިޔާ ގޭގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ވަނީ އެ ގެޔަށްގޮސް ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ. މިހާދިސާގައި އެ އިމާރާތުގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ބަދިގެއަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވެ އެވެ. އަލިފާން ރޯވާން މެދިވެރިވެފައި ވަނީ ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރި ހުޑަށް ދިމާވި އިލެކްޓްރިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެފްއާރުއެސްއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރމަނުން ދިޔައިރު އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަން އެފްއާރުއެސް އިން ހާމަކުރެ އެވެ. މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެފްއާރުއެސްއަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:47 ހާއިރު ކަމަށް އެފްއާރުއެސް އިން ހާމަ ކުރެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.