އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި،އޮފީސް ދިވެހި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ސަނަދު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ހަނދާނީ ސަނަދު ބައިވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވެވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް) ޑރ. ސައުދުﷲ ޢަލީ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކިޔަވައިދެއްވެވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ނަޞީރް އިބްރާހީމްއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.