ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

‏ 25 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ސޮއި ކުރި ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފޭސް 2 މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސައިޓްގެ މަސައްކަތުގެ %85 މިހާރު ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވޮލެޕްމެނޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ހާމަ ކޮށްފި އެވެ.

އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ  ސޮއިކުރާތާ 510 ދުވަސް ތެރޭގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

RDC

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 37633.90 މީޓަރުގެ މަގު ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެ މަގުތަކުގައި ސައިޑްވޯކް ހެދުމާއި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ހަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.