ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑުސިޓީގެ މޭޔަރ އާއި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ބައްދަލް ކުރައްވައިފި

ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑުސިޓީގެ މޭޔަރ އުގާރ އިބްރާހީމް އަލްތޭ އާއި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ  ޑރ. މުޢިއްޒު

ބައްދަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ ކުރާގޮތުގައި މިބައްދަލްކުރެއްވުމުގައި މުއައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

މީގެއިތުރުން ސިސްޓަރ ސިޓީ ހެދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށްވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.