ޚަބަރު ފީތާ

އޯ.ޓީ.ޖޭ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ވަޤުތު އިތުރުކޮށްފި

ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރާވައިގެން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސި މިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ހިންގުންތެރިން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް (އޯ.ޓީ.ޖޭ) އިން ހުޅުވާލި މުއްދަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އާއި، އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް  ހުށަހެޅެމުންދާތީ، ވީހާވެސް ގިނަ ޢާންމުންނަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިރޭ 12:00 އާ ހަމައަށް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެހެންކަމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މިރޭގެ ނިޔަލަށް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް complaints@otj.gov.mv  އަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

މި ފުރުޞަތުގައި އޯ.ޓީ.ޖޭގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އޯ.ޓީ.ޖޭ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ވަޤުތު އިތުރުކޮށްފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.