މުޝީ ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާ ކޮށްފި

މުޝީ ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާ ކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް ކާބޯތަކެތި އެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުޝީ ބްރޭންޑުގެ “ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓް” އަދި “ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް” ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މި އެލަރޓާއިގުޅިގެން މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެ އެވެ. އަދި އެ އޮތޯރިޓީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މުޝީ ބްރޭންޑުގެ “ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓް” އަދި “ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް” ނުވިއްކުމަށާއި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.